Nguyễn Thanh Phong


Kỹ thuật viên

Kinh nghiệm:

15 năm

Chuyên ngành:

Kỹ thuật chế tạo

Với chuyên môn chủ yếu tập trung vào triển khai hồ sơ bản vẽ và hỗ trợ triển khai chi tiết thi công.

Lòng nhiệt huyết và sự tận tâm, Anh đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mỗi dự án được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và kế hoạch.